Monumentul soldaţilor francezi

Despre monument

Monumentul Eroilor Francezi este un grup statuar din marmură de Carrara, opera sculptorului Ion Jalea, dedicat memoriei „Ostașilor Franței căzuți pe câmpul de onoare al pământului românesc în timpul Marelui Război 1916-1918” . Monumentul a fost inaugurat la 25 octombrie 1922.

Alte lucrări ale lui Ion Jalea în București: Monumentul eroilor ceferiști, de lângă Gara de Nord, Statuia „Lupta lui Hercule cu Centaurul”, amplasată în Parcul Herăstrău, Statuia lui Spiru Haret, Bustul lui  Mihai Eminescu din Rotonda scriitorilor, Statuia lui George Enescu din fața Operei Naționale, Bustul lui Miguel de Cervantes amplasat în Piața Spania.

About the monument

The French Heroes Monument is a Carrara marble statuary group, the work of the sculptor Ion Jalea, dedicated to the memory of “French soldiers who fell on the field of honor of the Romanian land during the Great War 1916-1918”. The monument was inaugurated on October 25, 1922.

Other works by Ion Jalea in Bucharest: The Ceferist Heroes Monument, near the North Station, the Hercules’ Fight with the Centaur Statue, located in Herăstrău Park, the Spiru Haret Statue, the Mihai Eminescu Bust from the Writers’ Rotunda, the George Enescu statue in front of the National Opera, Bust of Miguel de Cervantes located in Plaza España..

Despre semnificația monumentului

Statuia dedicată soldaților francezi înfățișează o soră medicală care se apleacă asupra unui soldat rănit. 

433 de militari francezi morți în timpul Primului Război Mondial sunt îngropați în cimitire din București, Alexandria, Constanța, Galați, Iași, Slobozia și Timișoara. O parte dintre ei au făcut parte din unitatea care l-a însoțit pe generalul Berthelot în misiunea sa de asistență a armatei române, între 1916 și 1917. Mulţi dintre medicii şi infirmierele Misiunii au pierit în lupta pentru limitarea ravagiilor pe care le-au făcut tifosul atât în rândul militarilor, cât şi în cel al populaţiei civile.

Acest monument este o dovadă a recunoștinței pentru o țară cu care România a avut de-a lungul timpului o relație specială, Franța.

About the significance of the monument

The statue dedicated to French soldiers depicts a nurse tending to a wounded soldier. 

433 French soldiers who died during the First World War are buried in cemeteries in Bucharest, Alexandria, Constanța, Galați, Iasi, Slobozia and Timişoara. Some of them were part of the unit that accompanied General Berthelot in his mission to assist the Romanian army, between 1916 and 1917. Many of the doctors and nurses of the Mission died in the fight to limit the ravages caused by typhus among the military, as well as among the civilian population.

This monument is proof of gratitude for a country with which Romania has had a special relationship over time, France.

Despre autorul monumentului

Ion Jalea a participat la Războiul de Reîntregire Naţională (1916-1918), pe frontul din Moldova, unde, în urma unei răni primite, şi-a pierdut braţul stâng.

Pasiunea pentru sculptură şi talentul său l-au determinat să-şi depăşească limitările impuse de infirmitatea sa, continuând să îşi “modeleze” operele cu o singură mână.

În cadrul unei expoziţii colective, organizată la Iaşi de artiştii mobilizaţi, au fost expuse schiţele de front, în care artistul a evocat amintirea războiului, dar şi ororile faţă de tragediile pe care le-a provocat şi sentimentul de recunoştinţă pentru eroii căzuţi la datorie, toate aceste sentimente regăsindu-se transpuse în ”Monumentul soldaţilor francezi căzuţi pe teritoriul României” (Bucureşti, 1922), ”Monumentul eroilor ceferişti” (Bucureşti, 1923), ”Monumentul dedicat soldaţilor români, foşti prizonieri în Germania” (ridicat la Dieuse, Franţa), precum şi în basorelieful ”Mausoleului de la Mărăşeşti”, realizat împreună cu Cornel Medrea.

Pentru mai multe informații, apasă aici.

About the author of the monument

Ion Jalea participated in the War of National Reunification (1916-1918), on the Moldovan front, where, following a wound, he lost his left arm.

His passion for sculpture and his talent led him to overcome the limitations imposed by his disability, continuing to “model” his works with one hand.

In a collective exhibition, organized in Iasi by the mobilized artists, the sketches of the front were exhibited, in which the artist evoked the memory of the war, but also the horrors of the tragedies it caused and the feeling of gratitude for the heroes who fell in the line of duty, all these feelings being transposed in the “Monument of French soldiers fallen on Romanian territory” (Bucharest, 1922), “Monument of Ceferist heroes” (Bucharest, 1923), “Monument dedicated to Romanian soldiers, former prisoners in Germany” ‘ (raised at Dieuse, France), as well as in the bas-relief of the “Mausoleum of Mărăşeşti”, made together with Cornel Medrea.

For more information, click here.