Gheorghe Panu – semănătorul de idei

Despre monument

Amplasat în 1912, bustul lui Gheorghe Panu este lucrat în bronz și piatră de către sculptorul Gheorghe Horvath. Gheorghe Panu este reprezentat în postura unui semănător care cu o mână își ține poalele hainei iar cu cealaltă împrăștie „semințele”. La baza piedestalului sunt reprezentate în bronz ziarul „Lupta” pe care l-a condus și principalele lucrări ale sale, înconjurate de ramuri de laur.

O altă lucrare a lui Gheorghe Horvath este Statuia lui Vasile Lascăr, dezvelită pe 1 iunie 1908, amplasată chiar în fața casei unde a locuit acesta.

About the monument

Placed in 1912, the bust of Gheorghe Panu is made in bronze and stone by the sculptor Gheorghe Horvath. Gheorghe Panu is represented in the posture of a sower who holds the hem of his coat with one hand and scatters the “seeds” with the other. At the base of the pedestal are represented in bronze the newspaper “Lupta” that he led and his main works, surrounded by laurel branches.

Another work of Gheorghe Horvath is the Statue of Vasile Lascăr, unveiled on June 1, 1908, located right in front of the house where he lived.

Despre personalitatea reprezentată

Gheorghe Panu a fost un intelectual marcant, un susținător al ideii de libertate și un luptător pentru modernizarea României, o personalitate complexă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și de la începutul secolului XX.

A susținut că istoria nu se scrie din cărțile făcute de marii istorici, ci din izvoare, din mărturii, din cronici și documente. Nu accepta originea pur romană a românilor și nici exagerarea mândriei naționale. A combătut antisemitismul unor oameni politici ai vremii și a susținut democrația, inclusiv drepturile femeilor.

A fost un gazetar plin de vervă și spirit polemic, jurist de mare reputatie, critic literar și scriitor.

Cea mai bună carte a sa este „Amintiri de la Junimea”, adevărată frescă a vieții intelectuale de înalt nivel din Iași, la sfârșit de secol XIX.

Pentru mai multe informații, apasă aici

About the personality represented

Gheorghe Panu was a remarkable intellectual, a supporter of the idea of ​​freedom and a fighter for the modernization of Romania, a complex personality from the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century.

He argued that history is not written from books made by great historians, but from sources, from testimonies, from chronicles and documents. He did not accept the purely Roman origin of the Romanians, nor the exaggeration of national pride. He fought the anti-Semitism of some politicians of the time and supported democracy, including women’s rights.

He was a journalist full of verve and polemical spirit, jurist of great reputation, literary critic and writer.

His best book is “Amintiri de la Junimea”, a true fresco of the high-level intellectual life in Iasi, at the end of the 19th century.

For more information, click here